COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

What does the Modernised Customs Code contain?. Directorate-General for Taxation and Customs Union European Commission. Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek. CDW Communautair Douane Wetboek. 1 like. Book.

Author: Nizil Akinoktilar
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 14 September 2014
Pages: 442
PDF File Size: 16.74 Mb
ePub File Size: 13.88 Mb
ISBN: 842-8-66680-852-4
Downloads: 14285
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagaran

De vertegenwoordiger dient te verklaren voor de vertegenwoordigde persoon te handelen; voorts dient hij aan te geven of het een directe dan wel een indirecte vertegenwoordiging communzutair en moet hij vertegenwoordigingsbevoegdheid bezitten. Goederen die het douanegebied van de Gemeenschap verlaten, zijn onderworpen aan douanetoezicht.

De door de douane te controleren goederen of aangiften worden ook steekproefsgewijs geselecteerd. Een attest van oorsprong is twaalf maanden geldig vanaf de datum van opstelling door de exporteur. Wanneer de verklaring met de hand wordt geschreven, moet douanewehboek met inkt en in blokletters geschieden. Indien de douaneschuld ten dele is tenietgegaan of voor een gedeelte van het bedrag douanewetboem zekerheid werd gesteld, niet meer kan ontstaan, wordt de gestelde zekerheid op verzoek van de betrokkene dienovereenkomstig gedeeltelijk vrijgegeven, tenzij het betrokken bedrag zulks niet rechtvaardigt.

DIRECTORATE-GENERAL-FOR-TAXATION-AND-CUSTOMS-UNION-EUROPEAN-COMMISSION

Bij een economische behoefte en mits het douanetoezicht er niet door in het gedrang komt, kunnen douanewstboek douaneautoriteiten toestaan dat:. Wanneer een deel van de betrokken dossiers en documenten in een andere lidstaat wordt bewaard dan de lidstaat van de douaneautoriteit communautai de aanvraag ingevolge lid 1 of 2 is ingediend, moet de aanvrager de vakken 13, 16, 17 en 18 invullen van het aanvraagformulier waarvan het model in bijlage 1 quater is opgenomen.

Indien zowel van oorsprong als niet van oorsprong zijnde vervangbare materialen worden gebruikt bij de douaewetboek van een product, kunnen de douaneautoriteiten van de lidstaten, op schriftelijk verzoek van een marktdeelnemer, toestaan dat die materialen in de Europese Unie met behulp van een gescheiden boekhouding worden beheerd met het oog op de latere uitvoer naar een begunstigd land in het kader van de bilaterale cumulatie, zonder dat die materialen apart worden opgeslagen.

Indien het daartoe strekkende verzoek schriftelijk is gedaan, moet de beschikking worden genomen binnen een overeenkomstig de geldende bepalingen vastgestelde termijn te rekenen vanaf commuanutair datum waarop de douaneautoriteiten het verzoek hebben ontvangen.

EUR-Lex – R – EN – EUR-Lex

Een douaneschuld bij invoer wordt evenmin geacht te ontstaan ten aanzien van goederen die in het vrije verkeer zijn gebracht met toepassing van een verlaagd recht bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van hun bijzondere bestemming, wanneer deze goederen met toestemming van de douaneautoriteiten worden uitgevoerd of wederuitgevoerd.

  LILLIPUT 663 MANUAL PDF

The fact that no precise date for the application of both the MCC and its implementing provisions was fixed is justified by the fact that this application will depend in most cases of the availability of IT systems at the level of the Community common domainof the customs administrations of the Member States national domain and of the economic operators external domain.

De onder het stelsel van douane-entrepots geplaatste en onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid vallende communautaire goederen, bedoeld in artikel 98, lid 1, onder bdienen te worden uitgevoerd of dienen een van de andere bestemmingen te krijgen die bij de in dat artikel bedoelde specifieke communautaire wetgeving zijn vastgesteld.

Handelsbeleid Het Europese handelsbeleid stimuleert de intracommunautaire handel en zij komt op voor Europese belangen. De bij het ontstaan van een douaneschuld wettelijk verschuldigde rechten zijn op het douanetarief van de Europese Gemeenschappen gebaseerd. De douaneautoriteiten kunnen, rekening houdend met de aard van de goederen waarop de genoemde activiteiten betrekking hebben of ten behoeve van het douanetoezicht, bepaalde verboden of beperkingen van de in lid 1 bedoelde activiteiten instellen.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing wanneer een douaneschuld ontstaat ten aanzien van de resten en afvallen die het resultaat zijn van de vernietiging van dergelijke goederen. Zij voegen bij dit verzoek om controle alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs van oorsprong onjuist zijn. De douaneautoriteiten stellen de indiener van de summiere aangifte bij binnenkomst onmiddellijk in kennis van de registratie van die aangifte. De andere maatregelen die uit hoofde van specifieke communautaire bepalingen in het kader van het goederenverkeer zijn vastgesteld, worden, in voorkomend geval, naar gelang van de tariefindeling van deze goederen toegepast.

Voor de opslag van goederen in een vrije zone of een vrij entrepot geldt geen tijdsbeperking. Producten van oorsprong uit een begunstigd land in de zin van deze afdeling komen, wanneer zij in de Unie in het vrije verkeer worden gebracht, uitsluitend in aanmerking voor het stelsel indien zij uit een begunstigd land zijn uitgevoerd op of na de datum die is vermeld in de in lid 1 bedoelde lijst.

Het besluit tot afwijzing van de aanvraag wordt binnen de in de leden 2, 3 en 4 vastgestelde termijnen aan de aanvrager medegedeeld. De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de gevallen vast waarin, wegens bijzondere omstandigheden, bij het in het vrije verkeer brengen of de uitvoer van goederen vrijstelling van rechten bij invoer of van rechten bij uitvoer wordt verleend. Procedures en methoden van administratieve samenwerking die gelden tot de toepassing van het systeem van geregistreerde exporteurs.

  GELINEAU PSALMS PDF

Streamline and reduce the number of customs procedures and make it easier to keep track of goods.

Wanneer de betaalde prijs niet alle kosten dekt die verbonden zijn aan de vervaardiging van het product in het begunstigde land, is de prijs af fabriek de som van al die kosten, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd.

De vergunning voor actieve communqutair wordt afgegeven douanewetvoek verzoek van de persoon die veredelingshandelingen verricht of laat verrichten. In het geval van een AEO certificaat dat is afgegeven aan een minder dan drie jaar gevestigde aanvrager, wordt in het eerste jaar na de afgifte een nauwlettend toezicht verricht.

De opslag van goederen voor korte tijd, die inherent is aan deze overlading, wordt beschouwd als onderdeel van de overlading. Elk bedrag aan rechten bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld, hierna “bedrag aan rechten” genoemd, dient door de douaneautoriteiten te worden berekend zodra deze over de nodige gegevens beschikken en dient door deze autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, te worden geregistreerd boeking.

Douanewetboek van de Unie – EU monitor

Comminautair dit geval is geen aangifte tot het in het vrije verkeer brengen of tot tijdelijke invoer vereist. Zij kunnen overeenkomstig de geldende bepalingen door de douaneautoriteiten worden gecontroleerd. Deze controles kunnen worden uitgeoefend bij de aangever en bij elke persoon die beroepshalve direct of indirect bij de genoemde transacties is betrokken, alsmede bij elke andere persoon die beroepshalve over de genoemde documenten en gegevens beschikt.

The concept of ‘centralised clearance’ would mean that when douanewetboe, “authorised operator” lodges his customs declaration at the customs office where he is established, that office would then carry out any documentary risk analysis.

Summiere aangiften bij binnenkomst worden onmiddellijk door de douaneautoriteiten geregistreerd. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem de verpakking voor de vaststelling van de indeling van het daarin verpakte product meetelt, moet de verpakking voor de vaststelling van de oorsprong worden geacht een geheel met het product te vormen.

De factuurverklaring mag ook met de hand worden geschreven.