BELASTINGPLAN 2009 PDF

women in the Netherlands still work part-time (Merens and Hermans ). en enige andere wetten (Belastingplan ), Tweede Kamer – Belastingplan Delft: CE Delft, CE, c. B.E. (Bettina) Kampman, L.C. (Eelco) den Boer, M.B.J. (Matthijs) Otten. Kosten en. The ki- uitgebreid beschreven in een rapport van MuConsult (). lometer charge is to be . Belastingplan legt dus een sterke relatie tussen de absolute.

Author: Arashile Zuktilar
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 14 March 2004
Pages: 452
PDF File Size: 18.74 Mb
ePub File Size: 9.92 Mb
ISBN: 347-9-59226-281-1
Downloads: 65488
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samulrajas

Vaststelling begroting Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

De voorgestelde verhoging van de vergrijpboete wordt beperkt tot het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, bedoeld in de Wet inkomstenbelasting hierna: De beleidsregels die zijn neergelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst hierna: Evenals in voorgaande jaren hebben bovengenoemde uitgaven uitsluitend betrekking op de door het Koninklijk Huis gedeclareerde kosten in deze activiteiten.

Met onderstaande opzet wordt beoogd invulling te geven aan het verzoek van de Tweede Kamer tot een betere en transparante informatievoorziening in afwachting van de in de begroting op te nemen meer structurele verbetering van het inzicht in de uitgaven aan het Koninklijk Huis.

Dit inkomen is relatief eenvoudig buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Bepaald wordt dat onder een bestaand woonhuis wordt verstaan elk woonhuis dat gereed is en geschikt is voor gebruik.

Daarnaast is de BZK-begroting voor functionele kosten verhoogd voor zowel de overname van bij WWI te declareren personeel als de compensatie voor loonontwikkeling en verlaagd voor de budgettaire gevolgen van de aangepaste Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis. Deze stuurgroep staat sinds kort onder voorzitterschap van oud minister Zalm.

Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar Artikel IIK artikel 67e van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Door deze nadere voorwaarde wil de Europese Commissie voorkomen dat de invoering van de nieuwe lage grondslag voor grote schepen in de tonnageregeling het belastingppan van grote schepen uit andere lidstaten in de hand zou kunnen werken.

  DD FORM 1750 FILLABLE PDF

De personeelsinzet betreft ondersteunende- en facilitaire functies voor de locaties paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Paleis op de Dam te Amsterdam. Tezamen met alle andere waarborgen rondom de boeteoplegging wordt daarmee afdoende bescherming geboden aan degene aan wie een vergrijpboete wordt opgelegd. Het onjuist of onvolledig doen van een aangifte is niet alleen een vergrijp, maar tevens een strafbaar feit.

Daarin wordt bepaald dat indien een aanslag wordt vastgesteld, omdat het aan opzet van de belastingplichtige te wijten is dat met betrekking tot een belasting welke bij wege van aanslag wordt geheven, de aangifte niet, dan wel onjuist of onvolledig is gedaan, een vergrijpboete van ten hoogste percent kan worden opgelegd over het deel van het bedrag van de aanslag dat betrekking heeft op belastbaar inkomen uit sparen en beleggen box 3 inkomen.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. In de geraamde bedragen in de begrotingen en waren ook nog geoormerkte budgetten opgenomen voor de monumenten paleis Soestdijk en kasteel Het Oude Loo. Om dit te realiseren is in deze opzet ten opzichte van vorige jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de belastimgplan van het Huis der Koningin voor het jaar vast te stellen. De voorgestelde verhoging van de vergrijpboete geldt alleen voor beboetbare feiten die worden begaan vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit voorstel, omdat aan een verhoging van een straf geen terugwerkende kracht kan worden verleend.

In dat licht is het verstoppen daarvan in de spreekwoordelijke oude sok niet minder ernstig dan het stallen van inkomsten en vermogensbestanddelen op een buitenlandse bankrekening. De drie eerstgenoemde wijzigingen worden hierna toegelicht.

In het eerste lid worden na de tabel twee volzinnen ingevoegd, luidende: De structurele uitgaven zijn — vanaf begrotingsjaar — uitgaven voor het reguliere onderhoud en de instandhouding van paleizen en kroonmeubilair waarvan de Staat der Nederlanden eigenaar is.

  JOURNAL TECHNOPRENEURSHIP PDF

Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen belastingpln beheer bij het Rijk. De middelen voor de investerings- of grote renovatieprojecten zijn niet structureel maar eenmalig. De stijging van de BZK-begroting van naar voor functionele kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het gelijktrekken van de ramingsmethodieken van het Koninklijk Huis en BZK.

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen AWR is de inkeerregeling opgenomen. De bedragen zoals opgenomen in het navolgende overzicht betreffen uitgaven die door de in het overzicht genoemde ministerie worden verricht en verantwoord ten laste van de begroting van het dat ministerie.

Als strafverminderende omstandigheden zijn in het BBBB onder meer genoemd een wanverhouding tussen de ernst belastingpllan het feit en de boete die voortvloeit uit het beleid, en verzachtende omstandigheden die hebben geleid tot het beboetbare feit. Hiermee wordt aangesloten bij de terminologie in de Woningwet en worden woonhuizen die nog in de bouwfase verkeren uitgesloten van de uitbreiding van de energie-investeringsaftrek. Dit onderdeel bevat een aanpassing van artikel I, onderdeel D, van het Bealstingplan en van de inwerkingtreding van het laatstgenoemde onderdeel.

Dit belstingplan neer op 4,8 percent van de gemiddelde rendementgrondslag, zijnde 1,2 percent van de gemiddelde rendementgrondslag plus een maximale vergrijpboete van 3,6 percent.

De naam van de post vlieguren is gewijzigd in luchttransport en de naam van de post centraal militair hospitaal is gewijzigd in geneeskundige zorg. De kosten van het onderhoud aan de Groene Draeck bestaan voor ongeveer de helft uit de geraamde kosten van het aantal uren dat door het marinebedrijf aan belastkngplan wordt besteed en voor de rest uit een raming van uit te besteden werkzaamheden.